AEG WHIZ KIDS

The first part of the AEG Pathway is the STEAM English Whiz Kids program. Students will study from a Cambridge English textbook that has been enhanced by our STEAM experts. Alongside their academic progress, students will develop soft skills and engage in a positive social environment – making new friends and speaking with them in ENGLISH!

6 Level (Pre-Flyers, Flyers, Stars, Heroes, Leaders, Legends)

Term Length: 8 weeks, 32 hours (3 terms per level)

STARS

Mở rộng vốn từ vựng; nói và viết các chủ đề thân thuộc; tìm hiểu khái niệm và lợi ích của STEAM trong cuộc sống.

+ Quốc gia, thành phố, môi trường sống, thời tiếp

+ Nói về gia đình và mô tả tính cách cá nhân

+ Thảo luận về thực phẩm và sự tăng trưởng của thực vật

HEROES

Tăng cường vốn từ vựng về các chủ đề học thuât; sử dụng điểm ngữ pháp và mẫu câu phức tạp để viết thành đoạn văn ngắn.

+ Từ vựng về công nghệ, y học, địa lý…

+ Phép so sánh, cụm liên từ, cách đặt câu hỏi

+ Lắp ráp máy móc và thiết bị đơn giản

FLYERS

Tiếp cận nền tảng Anh ngữ cơ bản như cách phát âm, viết nói những câu đơn giản; khám phá các môn học STEAM.

+ Thực phẩm, quần áo, gia đình, trường học.

+ Cách ghép vần, nói những điều mình thích hoặc không thích

+ Thực hiện phép tính, phân tích biểu đồ đơn giản

LEADERS

Mở rộng ý khi giao tiếp; phát triển luận điểm thành bài văn hoàn chỉnh; khám phá mối quan hệ giữa công nghệ và máy móc

+ Từ vựng về vật liệu, cấu trúc, hình dạng, thiên nhiên…

+ Trọng âm và các thì quá khứ phức tạp

+ Lắp ráp các động vật cảm biến như sư tử biết gầm, chim biết nhảy…

PRE-FLYERS

Làm quen với những từ vượng, ngữ pháp cơ bản và phương pháp STEAM

+ Bảng chữ cái, màu sắc, số đếm, động vật

+ Cách chào hỏi, nói về những điều mình có thể làm hoặc không thể làm được.

+ Hiện tượng và khái niệm khoa học đơn giản

LEGENDS

Hoàn thiện các kỹ năng Anh ngữ; tiếp cận với các chủ đề học thuật khó thường xuất hiện trong các kỳ thi quốc tế.

+ Năng lượng, hải dương học, sinh hock, kỹ thuật máy móc

+ Nguồn gốc từ, danh từ ghép, nghiên cứu văn học

+ Bàn luận về các phát minh trong quá khứ và trong tương lai

teen-spirit

VIDEO AEG WHIZ KIDS

TEACHER TESTIMONIALS

Johnny Vieira

In life we do not separate our activities into Science, Math, Art, etc…We use all of this knowledge synergistically. Teaching through STEAM education shows students how all of these things are connected and keeps students interested by letting them learn in a more natural and life like way. “Creativity is just connecting things”, as Steve Jobs said. STEAM education helps students to make those connections.

Read more
Sheryll Donerson

English education is no longer just memorizing basic phrases. By merging English language learning and STEAM, students learn in a more positive, meaningful way and retain information longer. STEAM education fosters a global view of the world, encourages teamwork, and increases students’ confidence. By exploring English through STEAM subjects, students will gain a much more relevant use of the language

Read more

REGISTRATION FORM

Please fill full information in the form below so that we can best assist you